Tercüman İlanı
  14.10.2021

  T.C.

  MERSİN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU

   

  12/10/2021  İ L Â N

   

   

  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesine dayanılarak hazırlanan Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği 2021 yılı Tercüman Listeleri oluşturulacaktır.

   

       

  S.N.

  İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER

  S.N.

  İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER

  1.

  ALMANCA

  11

  İTALYANCA

  2

  ARAPÇA

  12

  KÜRTÇE

  3

  AZERİCE

  13

  MACARCA

  4

  ÇİNCE

  14

  ROMENCE

  5

  FARSÇA

  15

  RUSÇA

  6

  FLEMENKÇE

  16

  SURİYE ARAPÇASI

  7

  FRANSIZCA

  17

  SIRPÇA

  8

  İNGİLİZCE

  18

  UKRAYNACA

  9

  İŞARET DİLİ

  19

  URDUCA

  10

  İSPANYOLCA

  20

  ZAZACA

   

     BAŞVURU ŞARTLARI    :

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

  c) En az ilkokul mezunu olması,

  ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

   

  BAŞVURU USULÜ     :

  "Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince;

  Başvuru Yeri: www.mersin.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait Tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile (Belirtilen İnternet adresindeki dilekçe dışında şablon kullanılmaması gerekmektedir) başvuruların Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

   Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2021 Cuma günü başlayıp, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

   

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER       :

  (1) Başvuru dilekçesine,

  a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

            b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

           ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

           d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

  eklenir.

  (2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

   

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ___________ :

  (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

  (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ıncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

  (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

   

   YEMİN     :

  Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere 23/12/2021-24/12/2021 tarihleri arasında "5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun” 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından Mersin Adliyesi 11. kat Konferans Salonunda yemin ettirilecektir.

  Pandemi süreci nedeni ile yemin töreni 2 güne yayılacak olup yemin edecek kişilerin hangi tarih ve saatte yemin edecekleri 10/12/2021 tarihine kadar www.mersin.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  LİSTELERİN İLANI     :

  Yemin eden tercümanlardan oluşan liste 31 Aralık 2021 tarihine kadar Mersin Adliyesi internet sitesi www.mersin.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

  İlan olunur. 12.10.2021

   

   

     Tamer YALÇIN                Tolgahan ÖZTOPRAK                 Nilgün TOROSLU

      Başkan – 38179                         Üye – 42486                                  Üye – 31420

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NOT: Tüm ilanlarımızı www.mersin.adalet.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

  Adres

  İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi Adalet Sarayı Akdeniz/Mersin

  Telefon

  +90 324 2321845

  +90 324 232 80 84

  E-Posta

  mersincbsisaretadalet.gov.tr