Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli İcra Katipliği Nihai Başarı Listesi
  04.08.2023

  T.C.

  MERSİN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ L AN

   

              Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının personel alım ilanı doğrultusunda Anamur Adliyesi için yapılacak Sözleşmeli İcra Kâtipliği için sınav izni verilmiştir.

  Sözlü sınavlar neticesinde Komisyon Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

  Sınav sonucunda başarılı olan adayların 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna elden veya bulundukları yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Adalet Komisyonu Başkanlığı bulunmayan yerde Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile posta yolu ile ulaştırmaları gerekmekte olup postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

   

  BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1- Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma) Komisyon Başkanlığı ya  da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.

  -Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenci belgesi ile başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesini (fotokopisi ile birlikte) Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. (Mezuniyet belgeleri E-devlet üzerinden alınabilir.)

  2- Bilgisayar/daktilo dersi görmeyenlerden Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika, belge ya da transkript (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)(Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

  3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan,TIKLAYINIZ.

  4- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  5- 2020 yılı KPSS sınav sonucu belgesi çıktısı 

  6-  Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  7- Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği)

  8- Nüfus Kayıt Örneği ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde nüfus kayıt örneği)

  9- Sağlık beyanı,  TIKLAYINIZ.

  10- Mal bildirim formu. TIKLAYINIZ.

  11- Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün ıslak imzalı imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) TIKLAYINIZ. 

  Sınavsonucununilanındanitibarenkanunibirmazeretiolmaksızın 15 güniçerisindeistenilenbelgeleriteslimetmeyenya da aranılanşartlarıtaşımadığısonradananlaşılanlarınatamaişlemleriiptaledilecekveyerlerineyedekadaylarınyerleştirmeişlemiyapılacaktır. ”

   

  BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 04.08.2023

   

  TC KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi Adalet Sarayı Akdeniz/Mersin

  Telefon

  +90 324 2321845

  +90 324 232 80 84

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu
  Mersin Adalet Sarayı