2021 Yılı Tercüman İlanı

  T.C.

  MERSİN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU

   

                                                                                                                                                12/10/2020

  İ L Â N

   

  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği 2021 yılı Tercüman Listeleri oluşturulacaktır.

           BAŞVURU ŞARTLARI    :

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

  c) En az ilkokul mezunu olması,

  ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

   

   

  BAŞVURU USULÜ     :

  "Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince;

  Başvuru Yeri: www.mersin.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait Tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile (Belirtilen İnternet adresindeki dilekçe dışında şablon kullanılmaması gerekmektedir) başvuruların Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

   Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp, 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

   

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER       :

   (1) Başvuru dilekçesine,

  a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

  b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

  ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

  eklenir.

  (2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

   

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ__________ :

   (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

  (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

  (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

   YEMİN     :

  Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere 16/12/2020-18/12/2020 tarihleri arasında "5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun” 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından Mersin Adliyesi 11.Kat Konferans Salonunda yemin ettirilecektir.

  Pandemi süreci nedeni ile yemin töreni 3 güne yayılacak olup yemin edecek kişilerin hangi tarih ve saatte yemin edecekleri 10/12/2020 tarihine kadar www.mersin.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  LİSTELERİN İLANI     :

  Yemin eden tercümanlardan oluşan liste 31 Aralık 2020 tarihine kadar Mersin Adliyesi internet sitesi www.mersin.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

  İlan olunur. 12/10/2020

   

   

  Mustafa KAHVECİ                 Mustafa ERCAN                       Tamer YALÇIN

      Başkan – 39973                         Üye – 38231                                 Üye –38179

   

   

  NOT: TERCÜMAN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  NOT: Tüm ilanlarımızı www.mersin.adalet.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

  Adres

  İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi Adalet Sarayı Akdeniz/Mersin

  Telefon

  +90 324 2321845

  +90 324 232 80 84

  E-Posta

  mersincbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 MERSİN ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 1735 - Toplam : 563959 kişi ziyaret etmiştir.